สิ่งที่ผู้รับเหมาจะต้องรู้ก่อนเข้าทำงานก่อสร้างในโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องเตรียมตัวอย่างไร

สิ่งที่ผู้รับเหมาจะต้องรู้ก่อนเข้าทำงานก่อสร้างในโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องเตรียมตัวอย่างไร

ปัจจุบันบริษัทหลายๆบริษัท ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ไม่เพียงแค่ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงาน แต่ยังรวมถึงบุคคลภายนอก ผู้มาติดต่อ และผู้รับเหมา ที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัทด้วย ซึ่งหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในบริษัท ผู้ว่าจ้างคงปฏิเสธความรับผิดชอบจากการเกิดอุบัติเหตุไม่ได้

ผู้รับเหมาคือใคร

ผู้รับเหมา (Contractor) คือ ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างให้ทำงานที่ผู้ว่าจ้างต้องการ เช่น งานก่อสร้างอาคารที่ต้องใช้เครื่องจักร ใช้เครน งานต่อเติม โดยจะคิดราคาแบบเหมา ซึ่งผู้รับเหมามี 2 แบบ คือ

  1. ผู้รับเหมารูปแบบบริษัทหรือนิติบคคล ซึ่งผู้รับเหมาประเภทนี้มีความน่าเชื่อถือสูงและระบบความปลอดภัยในการทำงานค่อนข้างดีเพราะเข้าออกมาหลายโรงงาน และเป็นในนามบริษัท
    มีทุนจดทะเบียน ทำให้บริษัทที่จ้างงานส่วนใหญ่ไว้วางใจเลือกใช้ผู้รับเหมาประเภทนี้
  2. ผู้รับเหมาแบบรายย่อย เป็นผู้รับเหมาแบบไม่จดทะเบียน ซึ่งส่วนมากจะมีความชำนาญเฉพาะงานที่ทำ
    เท่านั้น ซึ่งผู้รับเหมาแบบนิติบุคคล ที่ได้งานก่อสร้างในโรงงาน มักจะมาว่าจ้างผู้รับเหมาแบบรายย่อยต่อไป
    งานที่ควรจ้างผู้รับเหมาจากภายนอก

ส่วนมากงานที่โรงงานบริษัทเลือกจ้างให้ผู้รับเหมามาทำ มักจะเป็นงานที่บุคคลภายในบริษัทไม่สามารถทำได้เอง หรืองานนั้นมีความเฉพาะเจาะจง ต้องใช้ความสามารถและความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น งานเครน งานที่สูง งานอับอากาศ หรืองานก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งหากเราเลือกผู้รับเหมาที่มีความชำนาญในงานนั้นๆ โอกาสจะเกิดอุบัติเหตุก็ลดลงด้วยเช่นกัน

ต้องเตรียมตัวด้านความปลอดภัยในการทำงานอะไรบ้างก่อนที่จะเข้าไปในโรงงาน

เราจะต้องรู้ไม่เพียงแต่ความรู้ในงานที่ผู้รับเหมามีอยู่ แต่ยังมีความจำเป็นจะต้องรู้ข้อกำหนดของบริษัทที่ผู้รับเหมาต้องเข้าไปปฏิบัติงานด้วย เพราะแต่ละที่ย่อมมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หรือข้อกำหนดในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน และในปัจจุบันยังมีข้อกำหนดในการป้องกันโรคติดต่อเพิ่มเข้ามาด้วยก่อนที่ผู้รับเหมาจะเข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัท จะต้องมีการประชุมชี้แจงข้อกำหนดต่างๆ โดยผู้รับเหมาจะต้องนำแผนการทำงานมาชี้แจง โดยระบุรายละเอียดอย่างชัดเจน รวมทั้งขั้นตอนและมาตรการป้องกันอุบัติเหตุเพื่อให้ทางผู้ว่าจ้างตรวจสอบ

กำหนดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)
กำหนดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

เมื่อตกลงกันได้แล้วทางผู้ว่าจ้างจะขอเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น พนักงานมีการผ่านการอบรมความปลอดภัยในด้านต่างๆ มาแล้วหรือยัง มีการกำหนดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) เรียบร้อยแล้วหรือไม่ หัวหน้างานจะต้องผ่านการอบรม จป หรือ หากมีเครื่องจักรมีการตรวจรับรองตามกฎหมายหรือยัง เช่นการตรวจเครน ตรวจปั้นจั่น เมื่อเรียบร้อยแล้วจึงจะนัดผู้รับเหมาเข้ามาอบรมก่อนเริ่มการทำงานเพื่อชี้แจงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมพื้นฐานของบริษัท รวมทั้งข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงานเฉพาะด้าน

การอบรมผู้รับเหมาก่อนเริ่มการทำงาน ควรอบรมก่อนล่วงหน้า เพื่อให้ผู้รับเหมาทราบสิ่งที่ต้องเตรียมในขณะปฏิบัติงาน หากเราเลือกวิธีการอบรมวันเดียวกับวันทำงาน อาจทำให้ผู้รับเหมาไม่มีความพร้อมในการทำงาน เนื่องจากไม่มีระยะเวลาในการเตรียมตัว ซึ่งหากเป็นงานที่ไม่มีความเสี่ยง ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยมากนัก อาจจะสามารถทำได้ แต่หากเป็นงานที่ต้องใช้ระยะเวลาในการทำนาน หรืองานที่มีความเสี่ยง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุในขณะทำงานนั้นๆ ได้

ความปลอดภัยในการทำงานอับอากาศ
ความปลอดภัยในการทำงานอับอากาศ

โดยข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท อาจประกอบด้วย ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าทำงาน วัฒนธรรมความปลอดภัย ความเร็วในการขับขี่ในบริษัท จุดสูบบุหรี่ จุดรวมพล หรือการคัดแยกขยะเป็นต้น และที่สำคัญ คือ ความปลอดภัยในการทำงานเฉพาะด้าน เช่น ข้อกำหนดในการปฏิบัติงานบนที่สูง ซึ่งแต่ละที่อาจมีความเข้มงวดไม่เหมือนกัน บางที่อาจขอใบผ่านการอบรมบนที่สูง ขอผลตรวจสุขภาพ กำหนดประเภทของอุปกรณ์ในการทำงานบนที่สูง แต่บางที่อาจไม่กำหนดอะไรเลย หรือความปลอดภัยในการทำงานอับอากาศ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

หากมาตรการความปลอดภัยไม่เพียงพอ อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ และทางผู้ว่าจ้างต้องแจ้งให้ผู้รับเหมาทราบอย่างชัดเจน หากพบว่า ผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย ทางผู้ว่าจ้างจะสั่งหยุดงานทันที จนกว่าทางผู้รับเหมาจะแก้ไขให้เกิดความปลอดภัย จึงจะสามารถปฏิบัติงานต่อได้ ซึ่งก็เพื่อความปลอดภัยของทางผู้รับเหมาเอง และในมุมของผู้รับเหมา เมื่อได้รับการอบรมชี้แจงข้อกำหนดต่างๆแล้ว มีหน้าที่ปฏิบัติตามสิ่งที่ผู้ว่าจ้างแจ้ง และหากเกิดปัญหาในระหว่างปฏิบัติงาน ให้แจ้งทางผู้ว่าจ้างทราบทันที

จากที่กล่าวมาข้างต้น ทางผู้ว่าจ้างอาจกำหนดให้ทางผู้รับเหมา มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของตนเอง เพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของผู้รับเหมา

ข้อดีของการจ้างผู้รับเหมา

สรุป: การจ้างผู้รับเหมาจากภายนอกเข้ามาปฏิบัติงานนั้น มีข้อดี คือ ผู้รับเหมามักมีความชำนาญในงานที่ถูกจ้างมาและมีความพร้อมของอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงาน จึงทำให้งานออกมาตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้างและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ แต่การเลือกผู้รับเหมาต้องเลือกผู้รับเหมามืออาชีพและมีความชำนาญในงานนั้นๆด้วย