สิ่งที่ผู้รับเหมาจะต้องรู้ก่อนเข้าทำงานก่อสร้างในโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องเตรียมตัวอย่างไร

สิ่งที่ผู้รับเหมาจะต้องรู้ก่อนเข้าทำงานก่อสร้างในโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องเตรียมตัวอย่างไร ปัจจุบันบริษัทหลายๆบริษัท ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ไม่เพียงแค่ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงาน แต่ยังรวมถึงบุคคลภายนอก ผู้มาติดต่อ และผู้รับเหมา ที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัทด้วย ซึ่งหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในบริษัท ผู้ว่าจ้างคงปฏิเสธความรับผิดชอบจากการเกิดอุบัติเหตุไม่ได้ ผู้รับเหมาคือใคร ผู้รับเหมา (Contractor) คือ ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างให้ทำงานที่ผู้ว่าจ้างต้องการ เช่น งานก่อสร้างอาคารที่ต้องใช้เครื่องจักร ใช้เครน งานต่อเติม โดยจะคิดราคาแบบเหมา ซึ่งผู้รับเหมามี 2 แบบ คือ ผู้รับเหมารูปแบบบริษัทหรือนิติบคคล ซึ่งผู้รับเหมาประเภทนี้มีความน่าเชื่อถือสูงและระบบความปลอดภัยในการทำงานค่อนข้างดีเพราะเข้าออกมาหลายโรงงาน และเป็นในนามบริษัท มีทุนจดทะเบียน ทำให้บริษัทที่จ้างงานส่วนใหญ่ไว้วางใจเลือกใช้ผู้รับเหมาประเภทนี้ ผู้รับเหมาแบบรายย่อย เป็นผู้รับเหมาแบบไม่จดทะเบียน ซึ่งส่วนมากจะมีความชำนาญเฉพาะงานที่ทำ เท่านั้น ซึ่งผู้รับเหมาแบบนิติบุคคล ที่ได้งานก่อสร้างในโรงงาน… Read more